HolbÆk Kommune

Holbæk Kommune arbejder med at få borger-inddragelse og nærdemokrati til at virke, men det er svært at få byen med.

Et pilotprojekt sigter mod at få ildsjælenes drømme frem til politisk beslutning og på den måde forankre nærdemokratiet i tværgående projekter. MillerQuest inddrages i samarbejde om design og gennemførelse af pilotprojektet.

Holbæk Kommune

NÆrdemokrati

Holbæk kommune har valgt at samle erfaringerne fra pilotprojektet i en evaluering i erkendelse af, at forankring og forandring hænger uløseligt sammen.

Opgave

Evaluering af pilotprojektet Nærdemokrati i Holbæk by. MillerQuest bidrager med eksperthjælp specielt til gennemførelse af evalueringens kvalitative del samt til design af den samlede evaluering.

Løsning

I samarbejde med den interne projektgruppe sammensætter MillerQuest et evalueringsdesign ud fra projektets kommissorium. I evalueringen arbejdes der både med kvalitative og kvantitative indsamlingsteknikker. MillerQuest har ansvaret for den kvalitative del og gennemfører fokusgruppeinterviews med udvalgte interessentgrupper og fungerer samtidig som sparringspartner på design af den kvantitative spørgeskemaundersøgelse.

Resultat

Dokumentation af pilotprojektet gennem evalueringsrapport Erfaringer fra pilotprojektet forankres internt i organisationen Projektgruppen giver anbefalinger til udvikling af nærdemokratiet videre til politikere og direktion.

Testimonial

Brian Ahlquist og Bente Jensen Lokalforakonsulenter i Holbæk kommune:

”MillerQuest har med stor professionalisme medvirket i alle projektets faser: planlægning, gennemførelse og evaluering i et samarbejde med Holbæk kommunes lokalforagruppe. I evalueringen har MillerQuest medvirket i udarbejdelsen af det samlede evalueringsdesign og har gennemført den kvalitative del af evalueringen gennem fokusgruppeinterview med projektets interessenter, så pilotprojektets erfaringer nu forankres og medvirker til at sætte dagsorden for fremtidens nærdemokrati i hele Holbæk Kommune.”

Copyright 2009 Miller Quest Webedsign: Courage Design